Allmänt

Föreningen har till uppgift att vårda och underhålla de byggnader som föreningen äger samt hyra ut dessa till lämpliga hyresgäster och evenemang.

Nykroppa Folketshus-förening u.p.a. har sedan maj 2020 följande styrelse:

 

Ordförande Rune Bratt                      Sekreterare    Ingela Jussila

Kassör         Britt-Marie Wall              Vice ordf.       Britt Fredriksson

Ledamot      Leif Edkvist     

                    

Suppleanter:

Hans Holtz, Tord Hult, Lennart Malm, Anders Nilsson och Fredrik Bruun

 

Revisor: Agneta Svensson med ersättare Sune Frisk

 

Valberedare: Sune Frisk med ersättare Agneta Svensson

Styrelsen har under året haft styrelsemöten varje månad med fokus på ekonomin och underhåll av befintliga byggnader.

Under året fattades beslut om investering i en bergvärmeutrustning i Folketshus. Investeringen blev möjlig tack vare ett kommunalt investeringsbidrag och förskottsbetalning av PRO:s årshyra för 2021 Installationen blev något fördröjd och kom i gång först under januari 2021. Viss renovering har även genomförts av de lokaler som PRO tillträdde som hyresgäst i samband med årsskiftet. Vidare har installation påbörjats av den biografutrustning vi erhållit som gåva i samband med att Filipstadsbion införskaffade en ny anläggning. Föreningens gamla stadgar har under året moderniserats, antagits vid en extra föreningsstämma och registrerats hos Bolagsverket 2020-12-18.

 

Efter hand som coronarestriktionerna ökade, avtog stora delar av vår verksamhet succesivt.

Måndagscafét och bugg-kvällarna upphörde efter hand totalt och även uthyrning av lokaler för privata evenemang kom av sig. Intäkterna från denna typ av verksamhet sjönk, till mindre än hälften av tidigare års nivåer. Men tack vare bidrag från vår paraplyorganisation, Folkets Hus och Parker, blev vårt resultat ändå inte katastrofalt.

 

Hyresgäster:

  • Kroppa IF

  • PRO

  • Lennart Chrunak

  • Fiskevårdsföreningen

Nykroppa den 25 april 2021

 

Rune Bratt Ingela Jussila Britt-Marie Wall

ordförande sekreterare kassör

 

Britt Fredriksson Leif Edkvist

vice ordförande ledamot